معرفی مدیریت شرکت کاج تفلون

  • شریف صادقی قاضي چاكي
  • مدیر عامل
  • GeneralManager@kajteflon.com
  • رزومه:شریف صادقي قاضي چاكي مدير عامل  ,شرکت تولیدی كاج نچسب(تفلون)، در زمينه توليد ظروف نچسب و پيشگامان توليد ظروف نچسب در كشور ميباشند .

ماموریت و اهداف

با اتكا به ايزد منان و با بهره مندي از نيروي انساني  كار آمد و مجرب خود يكي از پيشگامان توليد ظروف نچسب در ايران ،نقش در خور
ستايش ،در رشد و توسعه و توسعه داخلي صنعت مذكور داشته است،آنچنانكه "كيفيت" را مبناي كار خود قرار داده و بر پايه همين امر به اهداف خود در زمينه "كميت" و "رقابت سالم"دست يافته است.