بزرگترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران

بزرگترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران
بزرگترین نمایشگاه  توانمندی های صنایع کوچک ایران
21-23 مرداد 1397
مکان: مصلی تهران
  • 18 مرداد 1397